1. Stała obsługa prawna:

Najpełniejsza forma ochrony interesu prawnego każdego przedsiębiorcy i pozostałych podmiotów prawnych. Zakłada stały kontakt z radcą prawnym oraz jego pomoc we wszystkich sprawach wchodzących w zakres usług prawnych wykonywanych przez Kancelarię. Ponadto zapewnia również kompleksowe prowadzenie i załatwianie spraw, do których niezbędnym jest działanie innych podmiotów, z którymi Kancelaria stale współpracuje: notariuszy, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, rzeczoznawców majątkowych, przysięgłych tłumaczy.

2. Prawo gospodarcze:

 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie spraw sądowych oraz przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z nabyciem, utrzymaniem i ochroną praw i interesów Klienta.
 • Pomoc w prowadzeniu spraw związanych z rozpoczęciem i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej (w tym procesy likwidacyjne, upadłościowe i restrukturyzacyjne).

3. Prawo pracy:

 • Tworzenie i analiza wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (UZP, Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS itd.).
 • Reprezentacja każdej ze stron (pracodawców, związków pracodawców oraz pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych) w sporach i negocjacjach w ramach zbiorowego prawa pracy.

4. Prawo korporacyjne:

 • Tworzenie i analiza uchwał organów osób prawnych (zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej, zarządu) i innych organizacji.
 • Prowadzenie spraw przed sądem rejestrowym (KRS).
 • Prowadzenie od strony prawnej przedsięwzięć polegających na restrukturyzacji i zmianie formy prawnej (w tym: aporty, przekształcenia, przejęcia, łączenia itd.).   

5. Prawo zamówień publicznych:

 • Zawieranie i analiza umów konsorcjum, podwykonawstwa.
 • Pomoc wykonawcom w wypełnieniu wymogów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. w prawidłowym złożeniu oferty i pozostałych dokumentów przetargowych).
 • Składanie odwołań do KIO i skarg do sądów powszechnych na czynności naruszające interes prawny Klientów oraz reprezentacja przed tymi organami.

6. Umowy:

Tworzenie i analiza wszelkiego rodzaju projektów umów.  

7. Ochrona praw i interesów niemajątkowych:

Prowadzenie spraw o naruszenie zasad uczciwej konkurencji, tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa.

8. Nieruchomości:

 • Analiza prawna opłacalności, bezpieczeństwa prawnego czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomościami i ich obciążaniem prawami rzeczowymi (służebnościami, użytkowaniem itp.) i obligacyjnymi (najem, dzierżawa itp.).
 • Prowadzenie spraw windykacyjnych, o naruszenie posiadania, związanych z umowami najmu, dzierżawy i użyczenia.
 • Prowadzenie spraw związanych z podziałem i zarządem nieruchomością wspólną (w tym podział fizyczny i cywilny nieruchomości).

9. Ubezpieczenia majątkowe:

Prowadzenie spraw w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami i w postępowaniach przed sądami w sprawach związanych z roszczeniami z ubezpieczenia OC i AC.

10. Prawo administracyjne (w szczególności prawo transportowe, prawo ochrony środowiska):

 • Reprezentacja i prowadzenie spraw przed wszelkimi organami administracji publicznej, urzędami i instytucjami.
 • Pomoc w spełnieniu wymogów dla uzyskania niezbędnych uprawnień (licencji, zezwoleń, koncesji itp.).

11. Pozaprocesowa asysta Radcy prawnego:

Obecność Radcy prawnego w toku negocjacji, czy w trakcie innych zdarzeń, w trakcie których wiedza i doświadczenie prawnicze okazują się potrzebne (np. licytacje komornicze, negocjacje handlowe, kontrole – w tym kontrole PIP, GIODO itp.).

12. Procesy sądowe i sądowoadministracyjne:

Prowadzenie spraw i reprezentacja Klienta przed wszelkimi sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi), przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi (WSA i NSA).

13. Due diligence:

 • Analiza prawna przedsięwzięć biznesowych pod względem ich opłacalności, legalności i bezpieczeństwa prawnego (np. zakup udziałów, akcji, przedsiębiorstwa lub ZCP, zakup nieruchomości).
 • Analiza prawna dokumentacji i procedur wewnętrznych w danej firmie (w tym w sprawach korporacyjnych, pracowniczych, ochrony danych osobowych itd.).

14. Windykacja należności:

Prowadzenie spraw o zapłatę na etapie przedprocesowym (wezwania do zapłaty, negocjacje) oraz na etapie sądowym i egzekucyjnym.