1. Sprawy sądowe, przed organami administracji publicznej, urzędami, komornikami etc.

Kancelaria reprezentuje Klientów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa między innymi przed:

 • sądami powszechnymi wszystkich instancji,

 • sądami administracyjnymi,

 • organami administracji publicznej (w tym jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, urzędami skarbowymi, ZUS itd.),  

 • komornikami,

 • bankami. 

2. Nieruchomości:

 • Sporządzanie projektów umów: najmu, dzierżawy, użyczenia.
 • Pomoc w zawarciu umów dożywocia, sprzedaży, darowizny (w tym kontakt z notariuszem).
 • Prowadzenie spraw o podział majątku.
 • Prowadzenie spraw o eksmisję z nieruchomości, odzyskanie nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie służebności (np. drogi koniecznej, przesyłu itp.).
 • Prowadzenie spraw przeciwko sąsiadom o zakłócanie korzystania z nieruchomości.

3. Prawo pracy:

 • Odwołania od wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, lub od wypowiedzenia zmieniającego.
 • Odwołania od kar porządkowych.
 • Dochodzenie zapłaty wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń związanych z pracą (diety, ryczałty, zasiłki macierzyńskie, odszkodowania za wypadek przy pracy itd.).
 • Sprawy o mobbing, dyskryminację, molestowanie, naruszenie dóbr osobistych pracownika.
 • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • Sprawy o sprtostowanie świadectwa pracy.

4. Prawo spadkowe:

 • Pomoc w sporządzeniu testamentu i jak najlepszego podziału majątku na wypadek śmierci.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem osób uprawnionych do dziedziczenia (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia).
 • Prowadzenie spraw o zachowek.
 • Prowadzenie spraw o podział majątku spadkowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z długami spadkowymi.

5. Majątek rodzinny:

 • Sprawy o podział majątku małżonków.
 • Pomoc w wyborze najlepszego sposobu zabezpieczenia majątku małżonków – w tym w wyborze ustroju majątkowego małżeńskiego.

6. Sprawy o zapłatę:

Pomoc w odzyskiwaniu długów, bądź w obronie przed ściąganiem długów – w tym przed bankami, komornikami, firmami windykacyjnymi i ubezpieczeniowymi.

7. Umowy:

 • Analiza i pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w umowach z ubezpieczycielami, bankami, firmami energetycznymi, firmami telekomunikacyjnymi itp.
 • Sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy, pożyczki, sprzedaży ruchomości, zlecenia, o dzieło, świadczenia usług itd.

8. Spory konsumenckie:

Reklamacje towaru niezgodnego z umową.

9. Spory z ubezpieczycielami:

Pomoc w odzyskiwaniu należności (odszkodowania, zadośćuczynienia) z ubezpieczeń majątkowuch (w tym: OC, AC) oraz z ubezpieczeń osobowych (np. ubezpieczeń na życie).

10. Sprawy urzędowe:

 • Prowadzenie spraw związanych z niewykonywaniem, bądź nienależytym wykonywaniem przez władze państwowe lub samorządowe ich obowiązków ustawowych.
 • Skargi na akty prawa miejscowego (uchwały i zarządzenia władz samorządowych) - np. na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 • Pomoc w uzyskiwaniu zaświadczeń urzędowych, uprawnień (np. sprawy o odlesienie działki). 

11. Upadłość konsumencka.